Jauni noteikumi un garantijas kriminālprocesā tagad ir spēkā visā ES

11. jūnijā sākusies direktīvu piemērošana par īpašiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz bērniem. Tā ir pēdējā no sešām ES direktīvām, kas garantē procesuālās tiesības iedzīvotājiem visā ES, tādējādi pabeidzot pilna tiesību kopuma izveidi.

Papildus šīm jaunajām bērnu tiesībām direktīvu, kas garantē piekļuvi juridiskajai palīdzībai, sāka piemērot 5. maijā. Šis ES noteikumu kopums nodrošina, ka kriminālprocesā tiek ievērotas ES iedzīvotāju pamattiesības uz taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi un ka tās tiek vienādi piemērotas visās dalībvalstīs.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks tiesiskuma un Pamattiesību hartas jautājumos Franss Timmermanss sacīja: “Eiropā katru gadu kriminālprocesā ir iesaistīti 9 miljoni cilvēku. Labi funkcionējošam tiesiskumam ir jānodrošina, ka ikviens eiropietis var saņemt taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi likuma priekšā. Mums ir jāturpina aizstāvēt un veicināt tiesiskumu, lai sekmētu nelokāmu ticību mūsu tiesu sistēmām un to spēju aizsargāt visus mūsu iedzīvotājus un sabiedrību.”

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova papildināja: “Bērni ir pelnījuši īpašu aizsardzību kriminālprocesā. Ar jaunajiem noteikumiem mēs nodrošinām, ka tiek ievērots viņu privātums un viņi apcietinājumā tiek turēti atsevišķi no pieaugušajiem. Turklāt tagad ikviens Eiropas Savienībā var būt pārliecināts, ka viņam vajadzības gadījumā ir pieejama juridiskā palīdzība. Lai gan taisnīgums ir jāpanāk, mums ir arī jānodrošina, ka tas tiek panākts, pilnībā ievērojot mūsu pamattiesības un vērtības.”

Tagad piemēro šādas tiesības.

  • Īpaši aizsardzības pasākumi bērniem  - Ik gadu Eiropas Savienībā vairāk nekā 1 miljons bērnu tiek iesaistīts kriminālprocesā. Bērni ir neaizsargāti, un viņiem ir nepieciešama speciāla aizsardzība visās procesa stadijās. Līdz ar jaunajiem noteikumiem, kurus piemēro no šodienas, bērniem jāsaņem advokāta palīdzība un viņi apcietinājumā jātur atsevišķi no pieaugušajiem. Jāievēro personas privātums, un nopratināšana jāieraksta audiovizuāli vai citādā piemērotā veidā.
  • Tiesības uz juridisko palīdzību- Apsūdzētām vai aizdomās turētām personām ir tiesības uz juridisko palīdzību, tas ir, finansiālu atbalstu, piemēram, ja viņām nav līdzekļu, lai segtu procesuālos izdevumus.

ES noteikumos ir skaidri noteikti kritēriji, pēc kuriem piešķirama juridiskā palīdzība. Lēmumi par juridisko palīdzību ir jāpieņem laikus un rūpīgi, un cilvēki ir rakstiski jāinformē, ja viņu pieteikums tiek pilnībā vai daļēji noraidīts.

Šīs tiesības papildina citas tiesības, kas jau ir spēkā ES.

  • Tiesības uz nevainīguma prezumpciju un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā - Nevainīguma prezumpcijas jēdziens pastāv visās ES dalībvalstīs, bet ES noteikumi nodrošina, ka šīs tiesības tiek piemērotas vienādi visā ES. Ar šiem noteikumiem tiek precizēts, ka prokuratūrai ir vainas pierādīšanas pienākums, nevis ka apsūdzētai personai būtu pienākums pierādīt, ka viņa nav vainīga.
  • Tiesības uz advokāta palīdzību - Aizdomās turētai vai apsūdzētai personai neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā viņa atrodas, ir tiesības saņemt advokāta sniegtu juridisko palīdzību. Tiesības uz advokāta palīdzību var arī izmantot Eiropas apcietināšanas ordera procedūras ietvaros gan dalībvalstī, kas veic tā izpildi, gan dalībvalstī, kurā tas izdots.
  • Tiesības uz informāciju - Cilvēki ir nekavējoties jāinformē par noziedzīgu nodarījumu, kurā viņus tur aizdomās vai apsūdz. Viņi nekavējoties mutiski vai rakstiski jāinformē arī par viņu tiesībām kriminālprocesā. Viņiem jānodrošina piekļuve lietas materiāliem.
  • Tiesības uz mutisko un rakstisko tulkošanu - Bezmaksas mutvārdu tulkošana ir jānodrošina jebkuras nopratināšanas laikā, tai skaitā policijā, ikvienā tiesas sēdē un nepieciešamās pagaidu izskatīšanas sēdēs, kā arī ikvienā būtiskā personīgā apspriedē ar savu advokātu.

Nākamie pasākumi

Dalībvalstīm, kuras šos noteikumus vēl nav īstenojušas, tas jādara pēc iespējas ātrāk. Eiropas Komisija turpinās cieši sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu šo noteikumu pareizu piemērošanu iedzīvotāju labā. To var paveikt, tajā skaitā izmantojot darbseminārus un ekspertu sanāksmes.

Konteksts

ES Pamattiesību hartas 47.–49. pants aizsargā šādas tiesības:

Eiropas Komisija 2013. gada novembrī ierosināja jaunākās trīs no šīm direktīvām par procesuālajām tiesībām aizdomās turētām un apsūdzētām personām.

Abas direktīvas par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu un par tiesībām uz informāciju attiecas uz visām dalībvalstīm, izņemot Dāniju. Pārējās četras direktīvas (piekļuve advokāta sniegtai palīdzībai, nevainīguma prezumpcija, tiesības uz juridisko palīdzību un aizsardzības pasākumi bērniem) attiecas uz visām dalībvalstīm, izņemot Īriju, Apvienoto Karalisti un Dāniju.

Vairāk informācijas - http://ejuz.lv/pjy

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook