Jaunumi Februāris

Februāra nozaru literatūras jaunumos – Astroloģija, izglītība, krimināltiesības, medicīna, novadpētniecība, reliģija, arhitektūra, māksla.

Astroloģija

Andris Račs – Mana dzīves karte.

Rīga: Jumava, 2017 Pirms 26 gadiem grāmatas autors sāka savu ceļu astroloģijā. Gadiem ejot, praktizējot ar tūkstošiem klientu un apmācot vairākus tūkstošus studentu, lasot simtiem grāmatu, apmeklējot desmitiem dažādu semināru, ar laiku arvien skaidrāk atmirdz būtiskākais. Lai palīdzētu ikvienam, kas gatavojas iet pa šo Zināšanu Ceļu, lai apgūtu astroloģiju, ir tapusi šī grāmata. Tajā autors jums būs kā pavadonis, kas palīdzēs virzīties uz mērķi — atklāt Patieso Realitāti. Speriet pirmo soli — tas ir aizraujoši

Izglītība

Līga Danilāne – Patērētājizglītības būtība pamatskolā.

Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 Grāmatā apzināts un pamatots jēdziens patērētājizglītība pamatskolas mācību satura kontekstā. Analizēts patērētājizglītības konceptuālais ietvars, noteikts Latvijas kultūrapstākļiem atbilstošs patērētājizglītības saturs un izstrādāti skolēnu mācību sasniegumu novērtēšanas kritēriji. Izstrādāta patērētājizglītības mācību satura programma, izmantojot specifiskas mācību metodes un līdzekļus mācīšanas procesa transformēšanai skolēna mācīšanās procesā..

 

 

 

Jānis Dzerviniks – Dabaszinību un tehnoloģiju kompetences attīstība kontekstorientētā fizikas mācību procesā.

Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017 Grāmatā izstrādāts teorētiski pamatots skolēnu zināšanas par dabu integrējošais didaktiskais modelis, kas padara efektīvāku un interesi veicinošu uz dabas dziļāku izpratni balstītu fizikas mācību procesu.

 

 

 

Ženija Truskovska – Sociālā pedagoga profesionālās kompetences veidošanās supervīzijā.

Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016 Pētījums ir starpdisciplinārs sociālajā pedagoģijā un augstskolas pedagoģijā, kura mērķis ir teorētiski pamatot sociālā pedagoga profesionālās kompetences būtību un veidošanās struktūru, izstrādāt un empīriskā pētījumā pārbaudīt strukturāli saturisko un konceptuālo modeļus sociālā pedagoga profesionālās kompetences kā gatavības profesionālajai darbībai veidošanos supervīzijā. Tā adresēta studentiem un maģistrantiem, kā arī sociālajiem pedagogiem un pedagogiem profesionālās pilnveides procesā.

 

 

 

Alens Indriksons – Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā.

Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017 Promocijas darba mērķis – veikt komunikācijas procesa izpēti militarizētas izglītības iestādes studijās un izstrādāt kritērijus un rādītājus, lai formulētu komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu likumsakarības, izstrādāt komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu robežsargu profesionālajā sagatavošanā un ieteikumus robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas un nozaru (militārās) pedagoģijas procesa pilnveidei. Pētījumā analizēta komunikācijas prasmes veidošanās problemātika robežsargu profesionālajā sagatavošanā, izstrādāta komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma, izstrādāti un teorētiski pamatoti komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji.

Krimināltiesības

Aivars Lembergs – Zagļi Lemberga kurpēs.

Mārupes novads: Goldberg Trust, 2018 Tā dēvētās Lemberga krimināllietas būtības analīze ar klāt pievienotu tiesai iesniegtu lūgumu par vienu no krimināllietas aspektiem – mantiskajām attiecībām. Juridiski-dokumentāla proza. Grāmata adresēta juristiem, juridisko zinātņu studentiem, pasniedzējiem un visiem tiem, kuri interesējas par iespējām Latvijā aizstāvēt cilvēktiesības, par skandalozām politiskām tiesvedībām un mantisko attiecību risināšanu krimināltiesiskā ceļā. (Eksemplāri pieejami arī krievu un angļu valodās)

Medicīna

Guntis Kalnietis – 100 ārstniecības augu nerviem.

Rīga: Sol Vita, 2018 Grāmatas autors ir ārsts ar četrdesmit gadu darba pieredzi psihiatrijā. Šajā grāmatā autors vēlas aktualizēt garīgās veselības saglabāšanas un psihisko traucējumu profilakses jautājumus, no dažādām iespējām sīkāk aplūkojot fitoterapiju.
Izdevums ir iecerēts kā pirmā rokasgrāmata latviešu valodā par stresa izraisītu neirotisku traucējumu profilaksi un ārstēšanu ar ārstniecības augiem. Ir aprakstīti vairāk nekā 100 augu, tie ir sakārtoti atbilstoši klīniskajai ainai. Sniegta informācija par jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem psihiatriskajā fitoterapijā. Grāmata paredzēta ārstiem (pirmkārt, ģimenes ārstiem) un psihologiem, kā arī fitoterapijas praktiķiem un katram cilvēkam, kas vēlas palīdzēt sev un tuviniekiem.

Novadpētniecība

Latgalieša CV

Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2015 Latgalieša CV atkārtots, papildināts izdevums, kas turpina veidot jaunu stāstu par Latgales pagātni un nākotni, mazinot iesīkstējušo stereotipu ietekmi pārnovada latviešos un stiprinot latgalisko pašapziņu Latgales latviešos. Izdevums aptver informāciju par Latgales vēsturi, valodu, literatūru, mūsdienu attīstības iespējām, medijiem un mūziku.

 

 

 

Juris Urtāns – Dzīve Dzirkaļu pilskalnā.

Rīga: NT Klasika, 2018 Grāmatas autors izmanto savu plašo arheologa, senā reljefa lasīšanas, folkloras un vietvārdu pētīšanas pieredzi, lai mēģinātu atainot seno dzīvi Krustpils Dzirkaļu pilskalnā. Pilskalns un tā tuvākā apkārtne ir autora privātīpašums, kurā, kopjot ainavu, tiek pavadīts ilgs laiks. Atšķirībā no tradicionālajām pētniecības pieejām autors pilskalnā uzturas un dzīvo ne tikai vasarās, bet arī ziemās un rudeņos, ne tikai dienā, bet arī agros rītos un vakaros, ne tikai jaukos laika apstākļos, bet arī putenī un lietū. Autora profesionālo zināšanu apvienojums ar ļoti personīgām izjūtām ļauj grāmatu nosaukt daudznozīmīgi – “Dzīve Dzirkaļu pilskalnā”, saprotot dzīvi pilskalnā gan senos laikos, kā to savu zināšanu un priekšstatu robežās redz profesionāls pētnieks, gan mūsdienās, kas vairāk ir autora iespaidi un refleksijas.

Reliģija

Zana Ramadani – Aiz plīvura slēptās briesmas.

Rīga: Jumava, 2018 Demokrātija ir vērtība, kuru jāprot aizsargāt. Šļauganums un naivitāte, kas piekāpjas jebkuras brutalitātes priekšā, nav demokrātija, bet ir gļēvulība. Autores juridiski korekto un antropoloģiski precīzo Vācijas divkopienu sabiedrības aprakstu nepieciešams izlasīt ikvienam Latvijas cilvēktiesību speciālistam un politiķim/ei, kas balso vai lemj par imigrāciju, bēgļiem un sabiedrības integrāciju.

Arhitektūra

Mārīte Putniņa – Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Aizkraukles un Jēkabpils rajonos.

Rīga: Neputns, 2018 Grāmata par vēsturisko Aizkraukles un Jēkabpils rajonu dievnamiem ir astotais sējums, kas iznāk apgāda “Neputns” izdotajā sērijā ar kopīgu nosaukumu „Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums”.

Māksla

Helēna Demakova – Gleznotāja Bruno Vasiļevska ideālā pasaule.

Rīga: SIA Neputns, 2017 Mākslas zinātnieces Helēnas Demakovas pētījums par izcilā latviešu gleznotāja Bruno Vasiļevska dzīvi un daiļradi.

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook