Nozaru literatūras jaunumi: jūlijs

JŪLIJS, 2019

OKULTĀS ZINĀTNES

 

 

 

Nini, Inin. Trīspadsmit Sapņotāji : Dievu Augu stāsti. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.

 

Latviešu šamane – medicīnas sieva reāli mistiskās un mistiski reālās esejās stāsta par satikšanos ar sev īpašiem augiem no visām debesmalām. Grāmatai cauri vijas šamaņu ceļojumi, vīzijas, dziļi sapņi un seni mīti.Daloties savās izjūtās par Augu Dvēseļu spēku, viņa aicina arī grāmatas lasītājus veidot pašiem savas unikālās attiecības ar Dabu.

Cilvēka Dvēselei piemīt dabīga spēja sazināties pašai ar sevi caur citu dzīvo – caur kalnu, upju, mežu, ūdeņu un Augu Dvēselēm. Šī saziņa lielākoties nenotiek ar vārdiem; tajā nav iesaistīts virsprāts, bet gan sirdsprāts. Tā ir cita veida saziņa – dziļa un intuitīva. Šī grāmata ir radīta, lai nepastarpināti dziedinātu un atgrieztu pie Pirmsākuma.

KATALOGĀ

VALODNIECĪBA

 

 

Valodas prakse: Vērojumi un ieteikumi: populārzinātnisku rakstu krājums. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019.

 

Krājuma rakstos autori pievērsušies dažādām tēmām, tās aplūkojot 100 gadu šķērsgriezumā. Tā skatīts gan vārdu ar sakni latv– izmantojums presē divdesmitā gadsimta sākumā un beigās, gan demogrāfiskās situācijas pārmaiņas Latvijā, kā arī latviešu valodniecības attīstība 100 gadu laika posmā. Autori šķetinājuši arī jautājumus, kas saistīti ar valodas lietojumu presē un interneta vidē, piemēram, analizējot metonīmijas lomu laikrakstos, kā arī komunikāciju tehnisko iespēju, saziņas paradumu un valodas lietojuma kvalitātes maiņu mūsdienās.

KATALOGĀ

KULINĀRIJA

 

 

 

Francijas garša = Goût de France : gastronomija un kultūra = gastronomie et culture : bilingvāls zinātnisku rakstu krājums. Rīga : Zinātne, 2019.

 

Latvijā organizēta un Francijas Institūta Latvijā atbalstīta starptautiska starpdisciplināra zinātniska konference FRANCIJAS GARŠA: GASTRONOMIJA UN KULTŪRA / GOÛT DE FRANCE: GASTRONOMIE ET CULTURE. Konferencē piedalījās četru valstu – Latvijas, Francijas, Kanādas un Itālijas zinātnieki. Bilingvālā projekta noslēdzošais posms ir izdotais bilingvālais starptautiski recenzētais zinātnisko rakstu krājums. Šis ir trešais no bilingvālajiem (latviešu-franču) starptautiski recenzētajiem apgādā “Zinātne” izdotajiem zinātnisku rakstu krājumiem.

KATALOGĀ

 

 

 TIESĪBAS

 

 

Pacientu tiesību likuma komentāri. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019.

 

Pacientu tiesību likums ir nacionālais tiesību pamatakts pacientu tiesību jomā. Kādas tiesības un pienākumus likumdevējs noteicis pacientam un kādus pienākumus tas uzliek ārstniecības personām? Pacientu tiesību likuma komentāri skaidro ar likumu aizsargātās pacienta tiesības un sagaidāmo rīcību no ārstniecības personām to īstenošanā un veicināšanā.

KATALOGĀ

 

 

Latvijas Republikas Satversme : Satversmes tiesas atziņas.

 

Rietumu kultūrtelpu, kurai pieder Latvija, raksturo tādi principi kā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, un šajos principos balstās mūsu Satversme. Taču Latvijas vēsturi veido ne tikai demokrāti­jas periods. Mūsu valsts ir pārdzīvojusi gan autoritārismu, gan totalitārismu un atkal atguvusi savu demokrātisko Satversmi 1990. gadā. Satversmes saturs ir plašs, un tās jēga – dziļa.

Izdevuma mērķis – palīdzēt stiprināt ikviena iekšējo brīvību brīvā valstī, sekmēt pilsoniskās apziņas un kultūras nostiprināšanos, satuvinot cilvēku ar valsts pamatlikumu.

KATALOGĀ

 

 

Latvijas Republikas Satversmes komentāri : likumdošana. Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019.

 

Piektā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata, kas veltīta mūsu valsts pamatlikuma V nodaļai “Likumdošana”. Tas ir līdz šim nebijis pētījums par Latvijas parlamentārismu.

Šajā komentāru sējumā ietvertie Satversmes skaidrojumi ir fundamentāls pētījums par visu satversmisko likumdošanas procesu. Komentāri ir zinātnisks izziņas avots par Satversmes normām, kas noder, saskaroties ar to praktisku pielietojumu.

Likumdošanas satversmisko procedūru pētījums ilga vairāk nekā trīs gadus un ir rezumējies 592 lappušu biezā monogrāfijā, kurā lasītājs atradīs ne vien atsevišķu Satversmes normu komentārus, bet arī vairākus vērtīgus rakstus par likumdošanu.

KATALOGĀ

PEDAGOĢIJA

 

 

 

Tūbele, Sarmīte. Valodas traucējumu novērtēšana : monogrāfija. Rīga : RaKa, 2019.

 

Jaunajā grāmatā autore raugās uz valodas traucējumiem kā uz kompleksu problēmu, kas saistīta ne tikai ar bērna valodas prasmēm, bet arī ar viņa dzīves vidi kopumā. Lasītāji var detalizēti iepazīties ar runas attīstības pedagoģiski logopēdiskās vērtēšanas teorētiskajiem aspektiem un runas vērtēšanas attīstības sistēmu. Autore akcentē gan darba uzdevumus, gan metodes, gan piedāvā vērtēšanas sistēmas modeli. Pedagogi iegūs arī ieteikumus, kā šajā procesā iesaistīt vecākus, kādām bērna individuālajām īpatnībām būtu jāpievērš uzmanība.

KATALOGĀ

SPORTS

 

 

 

Staģis, Andris. Šķēpiem mirdzot : Latvijas Šķēpmešanas vēsture 1901 – 2017. Rīga : Jumava, 2019.

 

Neapšaubāmi, ka Ineses Jaunzemes un Jāņa Lūša panākumi iedvesmoja un iedvesmo vēl šodien daudzus jauniešus izmēģināt spēkus tieši šķēpa mešanā.

Rezultāti neizpaliek — medaļas izcīna gan jaunieši, gan juniori Eiropas un pasaules čempionātos.

Mēs varam būt lepni un tajā pat laikā ļoti pateicīgi, ka mūsu škēpmetēju saime kopīgi domā par nākotni un pašaizliedzīgi piedalās nākotnes veidošanā.

Šodienas panākumi nebūtu iespējami bez kopējiem pūliņiem — apmācības treniņos, sacensību organizēšanas un Latvijas Šķēpmetēju kluba darbības.

Tāpēc vēlamies pateikt paldies ikvienam, kas palīdzējis un atbalstījis mūsu saimi! Lai nākotne būtu tikpat spoža kā mūsu vēsture!” (Biedrība “Latvijas Šķēpmetēju klubs”)

KATALOGĀ

SOCIOLOĢIJA

 

 

 

 

Jankovska, Maija. Vecumdienas : pētījums par senioru dzīvi Latvijā. Rīga : mediju aģentūra “Creative Media Baltic”, 2019.

Izdevuma mērķis ir tuvināt skatienu konkrētu veco cilvēku dzīvei, izgaismojot to, kā viņi vada savas vecumdienas, kas viņiem ir svarīgi, kas sagādā raizes, kas – priekus.

Grāmata ir iedalīta piecās nodaļās, katrā no tām padziļināti analizējot pieredzes stāstus un datus – pirmās divas ir vecumdienu problemātiku raksturojošas, bet trīs nodaļas izgaismo būtiskus vecumdienu fenomenus, kas ļauj paraudzīties uz šo mūža periodu dzīvi iekļaujošā skatienā.

Vienlaikus šis pētījums atgādina, cik svarīgi ir solidarizēties ar senioriem, mainot vārda “vecums” negatīvo konotāciju.

KATALOGĀ

CEĻOJUMI