Informatīvs seminārs “ES pašvaldībām”

Pirmdien, 29.aprīlī plkst. 17.30 Ventspils Galvenajā bibliotēkā notiks informatīvs seminārs “ES pašvaldībām”. Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks informēs par paveikto un nākotnes iecerēm ES finansējuma piesaistē un izlietojumā pilsētas attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Seminārā piedalīsies pašvaldības SIA “Ūdeka”, “Siltums”, “Nekustamie īpašumi” un pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” pārstāvji.

Latvija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, īstenojot ES reģionālo politiku, izmanto ES finanšu palīdzību ekonomiskajai un sociālajai attīstībai. Lielākie finanšu instrumenti, kuru ietvaros mūsu valsts saņem finanšu palīdzību, ir ES fondi- Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Kohēzijas fonds (KF). Papildus tam Latvija saņem finanšu līdzekļus arī Eiropas Kopienas iniciatīvu Equal un Interreg ietvaros, kā arī piedalās dažādās citās ES finansētās programmās. 

2007.-2013.g. plānošanas periodā ES fondu atbalsts virzīts izglītības, uzņēmumu tehnoloģiju, kā arī zinātnes un pētniecības attīstībai. Šajā laika posmā Latvija ar ES fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību saņēmusi vairāk kā 4,53 miljardus eiro Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai.

Ar katru gadu palielinās kopējais ar ES fondu atbalstu īstenoto projektu skaits, un šo projektu pozitīvo ietekmi arvien vairāk izjūt Latvijas, tostarp arī Ventspils iedzīvotāji. 2012. gada novembrī veiktā ikgadējā aptauja liecina, ka 79,4% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju pozitīvi vērtē ES fondu ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību.

Ventspilī, piesaistot Eiropas Savienības investīcijas un apvienojot tās ar pašvaldības līdzekļiem, sakārtota no padomju laikiem mantotā infrastruktūra – attīstīta komunālā saimniecība, rekonstruētas ielas, pilnveidota ūdenssaimniecība. Uzlabota izglītības iestāžu energoefektivitāte, rekonstruēta Latviešu biedrības nama ēka un izveidots digitālais planetārijs un observatorija, pabeigta Livonijas ordeņa pils renovācija, atjaunots un tūrisma apritē iekļauts šaursliežu dzelzceļš, uzbūvēts bērnudārzs un jauna poliklīnika, pilnībā atjaunota slimnīca. Pateicoties Eiropas finansējumam, Talsos tiek būvēta Ziemeļkurzemes Reģionālās slimnīcas filiāle. Uzsākts Ventspils Tehnikuma – Ziemeļkurzemes profesionālās izglītības kompetences centra infrastruktūras attīstības projekts un pilsētas Lielā laukuma rekonstrukcijas projekts, tiek turpināta ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārta, Ventspils lidostas attīstības projekts, citi projekti.

Projektus ar ES fondu finansējuma piesaisti Ventspilī realizē arī pārrobežu sadarbības programmu ietvaros. Lai veicinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam ietvaros tiek īstenots projekts „Mana sociālā atbildība”. Arī projektu „Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai” 85% apmērā finansē Latvijas–Lietuvas programma no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Izmantojot ES finanšu līdzekļus, vairākus projektus īsteno Ventspils Augstskola sadarbībā ar partneriem- augstākās izglītības iestādēm Lietuvā un Somijā.

Novērtējot Ventspils pieredzi ES fondu līdzekļu apguvē, Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktore S. Zvidriņa secina: „Šeit viss ir sabalansēts, tiek ieguldīts gan cilvēkresursos, gan infrastruktūrā.”

Nākošajā plānošanas periodā no 2014.-2020.gadam Latvijai no ES budžeta būs pieejami vairāk kā 7,446 miljardi eiro, tajā skaitā 4,770 miljardi no Kohēzijas fonda. Ar ES fondu līdzekļiem Latvija varēs turpināt investīcijas izaugsmi veicinošās jomās, tādās kā transporta sistēmas attīstīšana, pētniecība, tehnoloģiju attīstīšana un inovācijas, mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas veicināšana, energoefektivitāte, vides joma, nodarbinātības un lauku attīstības veicināšana, izglītība. Plānots, ka Latvija šajā periodā no katra ES budžetā iemaksātā eiro atpakaļ saņems 4 eiro, tas kopā ir aptuveni 3000 eiro uz 1 iedzīvotāju.

Informatīvajā bezmaksas seminārā Ventspils iedzīvotājiem, kas notiks 29.aprīlī plkst. 17.30 Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks D.Ošenieks informēs par Ventspilī paveikto un nākotnes iecerēm ES finansējuma piesaistē un izlietojumā pilsētas attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pasākumā piedalīsies pašvaldības SIA „Ūdeka”, „Siltums”, „Nekustamie īpašumi” un pašvaldības iestādes „Komunālā pārvalde” pārstāvji.

Semināru organizē Europe Direct informācijas centrs Ventspils, kura darbību finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas Pārstāvniecība Latvijā.

Aicināti visi interesenti!

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook