Izsludināts 2023. gada Erasmus+ konkurss izglītības, mācību un sporta jomā

Erasmus_2023_konkurss

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ 2023. gada projektu pieteikumu konkursu. Programmas projektu īstenošanai nākamajā gadā atvēlēti 4,2 miljardi eiro, no tiem 2,9 miljardi eiro izglītības un mācību jomā, savukārt 65 miljoni eiro – sporta jomā.

2023. gadā Erasmus+ turpinās atbalstīt skolēnu, studentu, profesionālās izglītības audzēkņu, pieaugušo, pedagogu un personāla mobilitātes. Programmas īstenošanai Latvijā izglītības un mācību jomā 2023. gada konkursā piešķirti vairāk nekā 29 miljoni eiro, t.sk. 14,5 miljoni eiro augstākajā izglītībā, 6,7 miljoni eiro profesionālajā izglītībā, 5,6 miljoni eiro skolu izglītībā un 1,7 eiro miljoni pieaugušo izglītības projektiem.  

Pirmo reizi 2023. gadā tiks uzsākta jauna aktivitāte sporta jomā. Tā paredzēs īstenot sporta jomas mobilitātes projektus, tādējādi atbalstot vietējos neprofesionālā un tautas sporta organizāciju trenerus un personālu. Sporta jomas mobilitāšu īstenošanai Latvijā piešķirti 78 tūkstoši eiro.

Erasmus+ likts uzsvars uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju, īpašu uzmanību pievēršot programmas galvenajām prioritātēm – iekļaušanai un daudzveidībai, zaļajai un digitālajai pārveidei, kā arī aktīvai līdzdalībai demokrātiskajos procesos. Iekļaušanas un daudzveidības prioritātes ietvaros programma turpinās atbalstīt dalībnieku ar mazāk iespējām iekļaušanas mehānismus un atvēlēs resursus, lai novērstu jebkādus šķēršļus viņu dalībai mobilitātes un sadarbības partnerību projektos. Savukārt zaļā un digitālā pārveide pavērs jaunas iespējas ES iedzīvotājiem un ekonomikai. Cilvēki, pilnveidojot vajadzīgās prasmes, spēs sekmīgāk pielāgoties pārmaiņām darba tirgū, kā arī pilnvērtīgi  iesaistīties pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskajos procesos. Prasmju pilnveide nodrošinās ekonomikas atveseļošanu un izaugsmi, tai skaitā zaļo un digitālo pārveidi, veicot to sociāli atbildīgi un taisnīgi. Erasmus+ veicinās ES apņemšanos pilnveidot iedzīvotāju prasmes un kvalifikāciju, tādējādi palīdzot ilgtspējīgai izaugsmei, sekmējot inovācijas un uzlabojot uzņēmumu konkurētspēju.

EK 2023. gadu pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu, kurā veicinās rezultatīvāku un iekļaujošāku ieguldījumu mācībās un prasmju pilnveidē, nodrošinās prasmju atbilstību darba tirgus pieprasījumam, sekmēs cilvēku vēlmju un prasmju kopuma savietojamību ar iespējām darba tirgū saistībā ar zaļo un digitālo pārveidi un ekonomikas atveseļošanos, kā arī piesaistīs tādus cilvēkus no trešajām valstīm, kuriem piemīt ES pieprasītās prasmes.

Programmā paredzēta plašāka sadarbība ar trešajām valstīm, sniedzot tām iespēju piedalīties daudzveidīgos sadarbības un mobilitātes projektos, īpaši augstākās izglītības, profesionālās izglītības un mācību, kā arī sporta jomā. Erasmus+ turpinās sniegt īpašu atbalstu Ukrainas kara bēgļiem izglītības un mācību jomā.

Programma turpina ieviest vienkāršotus projektu finansēšanas nosacījumus. Erasmus+ piedāvā iespēju projektu finansējuma saņēmējiem sadarbības partnerībās pretendēt uz vienreizējo maksājumu savu projektu īstenošanai. Tas ievērojami samazinās administratīvo slogu, gatavojot pieteikumu, īstenojot projektu un iesniedzot realizēto aktivitāšu un sasniegto rezultātu atskaites.

Projektu pieteikumus konkursā aicinātas iesniegt organizācijas (juridiskas personas), kuras darbojas vispārējās, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības jomās. Erasmus+ programmas 2023. gada konkursa vadlīnijas pieejamas EK mājaslapā. Konkursu pieteikšanās veidlapas tiešsaistē būs pieejamas drīzumā, savukārt ar pieteikumu formu paraugiem iespējams iepazīties šeit.

2023. gada 3.-9. janvārī norisināsies VIAA organizētā informatīvā nedēļa par projektu pieteikumu konkursu netiešās administrēšanas aktivitātēs izglītības, mācību un sporta jomā. Informatīvie semināri notiks tiešsaistē, un tajos ikviens interesents varēs uzzināt par programmas sniegtajām iespējām skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektorā, kā arī sporta jomā.

Savukārt, tiešās administrēšanas aktivitātēm, kuras ir EK Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras EACEA pārziņā, projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas informācija pieejama FTOP (Funding & Tender Opportunities Portal). VIAA organizēs Erasmus+ Augstākās izglītības starptautiskās dimensijas aktivitāšu informatīvo tiešsaistes semināru, kas notiks 2022. gada. 7. decembrī.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi

Iesniegšanas laiks visām aktivitātēm norādīts pēc Briseles laika. 

Mācību mobilitāte:

  • personu mobilitāte izglītības un mācību jomā – 2023. gada 23. februāris, plkst. 12.00;
  • personāla mobilitāte sporta jomā – 2023. gada 23. februāris, plkst. 12.00;
  • Erasmus+ akreditācijas skolu, profesionālās un pieaugušo izglītības sektorā –

2023. gada 19. oktobris, plkst. 12.00;

  • starptautiskā mobilitāte augstākajā izglītībā, kurā iesaistītas programmas neasociētās trešās valstis – 2023. gada 23. februāris;
  • virtuālā apmaiņa augstākās izglītības jomā – 2023. gada 26. aprīlis, plkst. 17.00.

 

Sadarbības partnerības:

  • sadarbības partnerības skolu, profesionālās, augstākās, pieaugušo izglītības, mācību un jaunatnes jomā – 2023. gada 22. marts, plkst. 12.00;
  • sadarbības partnerības izglītības, mācību un jaunatnes jomā Eiropas nevalstisko organizāciju tīkliem (EACEA)  – 2023. gada 22. marts, plkst. 17.00;
  • sadarbības partnerības sporta jomā (EACEA) – 2023. gada 22. marts, plkst. 17.00;
  • maza mēroga partnerības skolu, profesionālās, pieaugušo izglītības, mācību un jaunatnes jomā:

1)  2023. gada 22. marts, plkst. 12.00;

2)  2023. gada 4. oktobris, plkst. 12.00;

  • maza mēroga partnerības sporta jomā (EACEA) – 2023. gada 22. marts, plkst. 17.00.

 

Profesionālās izglītības izcilības centri (EACEA) – 2023. gada 8. jūnijs, plkst. 17.00

Erasmus Mundus kopīgo maģistra studiju programmu izstrāde un īstenošana (EACEA) – 2023. gada 16. februāris, plkst. 17.00.

Apvienības inovācijai (EACEA)2023. gada 3. maijs, plkst. 17.00.

Uz nākotni vērstas partnerības (EACEA) – 2023. gada 15. marts, plkst. 17.00.

Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā (Erasmus+ programmā neasociētajās trešajās valstīs) (EACEA) – 2023. gada 16. februāris, plkst. 17.00.

Kapacitātes stiprināšana profesionālajā izglītībā (Erasmus+ programmā neasociētajās trešajās valstīs (EACEA)) – 2023. gada 28. februāris, plkst. 17.00.

Kapacitātes stiprināšana sporta jomā (EACEA) – 2023. gada 8. marts, plkst. 17.00.

Nekomerciāli Eiropas sporta pasākumi (EACEA) – 2023. gada 22. marts, plkst. 17.00.

Žana Monē (Jean Monnet) aktivitātes un tīkli (EACEA) 2023. gada 14. februāris, plkst. 17.00.

 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt VIAA un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas netiešās administrēšanas aktivitāšu ieviešanu un informācijas sniegšanu par tiešās administrēšanas aktivitātēm.

 

 

Papildu informācija

Alise Devjatajeva
VIAA Komunikācijas un programmu

publicitātes nodaļas vecākā eksperte
(sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem)

+371 67785462 (mob. +371 22008908)

alise.devjatajeva@viaa.gov.lv

 

 

30.11.2022.
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook