Novadpētniecības darba virzieni

Galvenie novadpētniecības darba virzieni ir novadpētniecības informācijas meklēšanas sistēmas veidošana, novadpētniecības krājuma veidošana, organizēšana un saglabāšana, tā pieejamības nodrošināšana un publicitāte, bibliotēkas vēstures izpēte un dokumentēšana, uzziņu sniegšana. Būtiska novadpētniecības sadaļa ir arī Ventspils mākslinieku darbu izstādes, tikšanās ar vietējiem literātiem un citi pasākumi, kas tematiski saistīti ar Ventspils pilsētu un novadu.

Novadpētniecības krājums

Novadpētniecības krājums bibliotēkā ir izdalīts atsevišķā novadpētniecības sektorā.

Būtiska novadpētniecības krājuma daļa ir grāmatas par Ventspils pilsētu un novadu, vietējo autoru darbu izdevumi. Krājumu veido 1163 grāmatu eksemplāri. Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti iespiestie izdevumi, kas saistīti ar Ventspils novada vēsturi, kultūru, kultūrvēsturi, personībām, mākslu, uzņēmējdarbību, tradicionālo kultūru un nemateriālo kultūras mantojumu.

Novadpētniecības krājumā ir 74 tematiskās mapes, kurās apkopoti materiāli par Ventspili un Ventspils novadu. Tās tiek regulāri papildinātas un pārskatītas.

Novadpētniecības krājumu veido arī Ventspilī un novadā izdotie preses izdevumi, Latvijas periodiskie izdevumi, kas izdoti laika periodā no 1822. līdz 1940.gadam (digitalizēti CD formātā), audiovizuālie materiāli CD un DVD formātā, digitālās kolekcijas, ventspilnieka Alberta Freimaņa grāmatu un periodisko izdevumu kolekcija un rakstnieka Andra Kolberga dāvinātā grāmatu un periodisko izdevumu kolekcija, disputu kluba “Autogrāfs” viesu grāmatas, Ventspils pilsētas domes sabiedrisko apspriežu materiāli, Ventspils pilsētas attīstības plāni, Tūrisma informācijas centra materiāli.

Novadpētniecības krājums ir brīvi pieejams Galvenās bibliotēkas Novadpētniecības sektorā. Daļa no krājuma pieejama arī digitālajā vidē.

Sistemātiski, katru dienu, datu bāze tiek papildināta, ievadot datus no Ventspils novada laikraksta „Ventas Balss” un centrālajiem preses izdevumiem par publikācijām, kas atspoguļo Ventspils pilsētas un novada notikumus, personālijas, iestāžu darbību. Ventspils bibliotēka ir digitalizējusi laikraksta “Ventas Balss”  numurus sākot ar 2009. gadu, latviešu un krievu valodā, kas pieejami Ventspils bibliotēkas lokālajā tīklā.

Galvenās bibliotēkas novadpētniecības sektorā izveidota pastāvīga ekspozīcija, kas iepazīstina ar bibliotēkas vēsturi un attīstību.