Jaunais Eiropas “Bauhaus” un kohēzijas politika: 50 miljonus eiro vērtais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus inovatīviem projektiem pilsētās

Eiropas pilsētiniciatīva šodien, 11. oktobrī, izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu inovāciju pilsētās un pilsētu spējas veidot ilgtspējīgu pilsētattīstību – šim pasākumam paredzēts finansējums 50 miljonu eiro apmērā.
Ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiek mudināts praksē iemiesot jaunā Eiropas “Bauhaus” (JEB) pamatvērtības: estētiku, ilgtspēju un iekļautību.
Kohēzijas politikas un reformu komisāre Elīza Ferreira:Iekļaujoša zaļā pārkārtošanās piedāvā visiem piemērotus kvalitatīvus risinājumus, un būtiska nozīme tajā ir inovatīviem, uz vietas īstenotiem projektiem, kas iemieso jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtības. Tiek aicinātas ES pilsētas ar savu redzējumu un radošumu maksimāli izmantot finansējuma iespējas, ko šodien saskaņā ar kohēzijas politiku piedāvā Eiropas pilsētiniciatīva. Šis finansējums ļaus panākt praktiskus uzlabojumus ikdienas dzīvē un parādīt, kā jaunais Eiropas “Bauhaus” palīdz risināt sarežģītas pilsētu problēmas.
Inovācijas, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija GabrielaPilsētām ir liela nozīme ilgtspējīgā pārveidē. Tām ir unikālas iespējas ne tikai iesaistīt iedzīvotājus, bet arī smelties ierosmi Eiropas kultūras daudzveidībā un kultūras mantojumā, lai viestu pārmaiņas dzīves telpā un domāšanas veidā. Ar šo jauno uzaicinājumu mēs tiecamies tuvināt sabiedrībai jaunā Eiropas “Bauhaus” vērtības gan ēku būvniecības, gan pilsētu funkcionēšanas līmenī. Ar nepacietību gaidu, ka projekti tiks īstenoti un replicēti visā Eiropā.
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus meklē projektus, kas veicina pārmaiņas pilsētās un kam ir potenciāls radīt investīcijas un iedvesmot citus kohēzijas politikas projektus saskaņā ar JEB principiem. Iesniedzamajiem projektiem jāaptver šādas četras tēmas:
  • būvniecība un renovācija apritīguma un oglekļneitralitātes garā,
  • kultūras mantojuma saglabāšana un pārveidošana,
  • ēku pielāgošana un pārveidošana cenas ziņā pieejamiem mājokļu risinājumiem,
  • pilsētvides reģenerācija.
ERAF finansēs 80 % no atlasīto projektu izmaksām. Katrs projekts var saņemt līdz 5 miljoniem eiro. Daļa no šā finansējuma atbalstīs inovatīvu risinājumu pārnesi uz citām Eiropas pilsētām, lai panāktu vēl lielāku ietekmi, jo īpaši tajās pilsētās un reģionos, kam visvairāk nepieciešams atbalsts pārejai uz zaļu nākotni. Ilgtermiņā atbalstītās pilsētu iestādes izveidos projektu pārneses partnerības ar trim citām pilsētām, kuras ir ieinteresētas replicēt projektu daļas vai pilnus projektus. Uzaicinājums ir spēkā līdz 2023. gada janvāra vidum.
 
11.10.2022.
 
   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook