Jaunumi – Marts I

Marta nozaru litratūras pirmajā daļā – Valodniecība, Izglītība un audzināšana, Vēstures zinātne, Psiholoģija, Socioloģija, Ģeogrāfija, Loģika, Botānika, Zvejniecība, Medicīna, un Biogrāfija

VALODNIECĪBA

Valodas situācija Latvijā 2010-2015 : sociolingvistisks pētījums

Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2016 (Dardedze hologrāfija)

Pētījumā analizēta valodas situācijas dinamika no 2010. gada līdz 2015. gadam, apskatot Latvijas iedzīvotāju valsts valodas prasmi un valodas lietojumu dažādās sociolingvistiskajās jomās, dažādu
valodu prasmi un pozīcijas lingvistiskajā vidē. Aplūkoti arī aktuālākie notikumi šajā posmā, kas bijuši nozīmīgi valodas politikas īstenošanā, valodas situācija diasporā, katras nodaļas beigās apkopoti galvenie secinājumi un ieteikumi valodas politikas īstenošanā turpmāk. Pētījumā, tāpat kā LVA izdotajā valodas situācijas analīzē par iepriekšējo periodu (no 2004. gada līdz 2010. gadam), apskatīta divu Valsts valodas likumā ierakstītu un Latvijas kultūrvēsturē un lingvistiskajā vidē nozīmīgu dalībnieku – latviešu valodas paveida latgaliešu rakstu valodas un Latvijas autohtonās lībiešu valodas – attīstība un galvenās norises.

 

 

Arvils Šalme, Ilze Auziņa.  Latviešu valodas prasmes līmeņi : pamatlīmenis A1, A2 ; vidējais līmenis B1, B2

Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2016 (Dardedze hologrāfija)

Metodiskajā līdzeklī „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2” aprakstīts latviešu valodas apguves process un valodas lietojums atbilstoši Eiropas Padomes izstrādātajai Breakthrough (A1), Waystage (A2), Threshold (B1) un Vantage (B2) satura specifikācijai. Līmeņu aprakstā detalizēti aplūkoti valodas sistēmas apguves jautājumi. Grāmata ir paredzēta lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.

 

 

Arvils Šalme, Ilze Auziņa.  Latviešu valodas prasmes līmeņi : augstākais līmenis C1, C2 : vadlīnijas

Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2016 (Dardedze hologrāfija)

Metodiskais līdzeklis ir pielikums latviešu valodas pamatlīmeņa un vidējā valodas prasmes līmeņa aprakstam. Izdevumā dots valodas prasmes augstākā līmeņa vispārīgs raksturojums: piedāvāti vispārīgo kompetenču un ar valodu saistīto kompetenču un valoddarbības veidu aopguves pamatprincipi, valodas apguves pamatuzdevumi. C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguve piedāvā zināšanu un prasmju pilnveidi tiem, kas pārzina svešvalodu labā teorētiskā un praktiskā līmenī. Augstākā valodas prasmes līmeņa apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To var izmantot arī valodas apguvēji.

 

 

Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā : [rokasgrāmata] skolotājam darbā ar migrantiem

Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2016 (Dardedze hologrāfija)

Izdevumu var aplūkot kā turpinājumu 2009. gadā izdotajam krājumam “Migrācijas ietekme uz valodas vidi Latvijā”. Latvijas skolās mācās skolēni ar dažādām dzimtajām valodām, un skolotājs ne vienmēr var atrast starpniekvalodu, lai varētu ar viņiem sazināties. Par to lielā mērā ir arī šīs grāmatas stāsts. Grāmata atgādina ne tikai par pienākumu mācīties latviešu valodu, bet arī par latviešu valodas skolotāja nozīmīgo lomu sabiedrības saliedēšanā.

 

 

Zenta Anspoka, Sarmīte Tūbele.  Lingvodidaktika : latviešu valoda 1.-6. klasei : monogrāfija

[Rīga] : Latviešu valodas aģentūra, 2015 (PNB Print)

Izdevums tapis, lai palīdzētu latviešu valodas skolotājam risināt latviešu valodas mācīšanas un mācīšanās jautājumus mūsdienu pasaulē. Monogrāfijā akcentēta latviešu valodas kā mācību priekšmeta kultūrvērtība, valodas un domāšanas attīstība mijsakarībās latviešu valodas apguves procesā, kā arī piedāvāti metodiskie ieteikumi latviešu valodas mācību procesa plānošanā, īstenošanā un vērtēšanā. Monogrāfijā apskatīti dažādi teorētiski jautājumi un jaunākās atziņas, kā arī piedāvāti praktiski ieteikumi gan programmu un tematisko plānu veidošanai, gan mācību līdzekļu un citu resursu izvēlei. Piedāvāti ieteikumi darbam klasē īpašās situācijās: apvienotajās klasēs un darbā ar dažādiem skolēniem.

 

 

Amor vincit omnia : Konstantīns Karulis dzīvē un darbos : monogrāfisks rakstu krājums

Rīga : Zinātne, 2017 (Jelgavas Tipogrāfija)

Lasītājiem piedāvātais monogrāfiskais rakstu krājums ir par daudzpusīgu personību: valodnieku, folkloristu, literātu, literatūrvēsturnieku, latviešu kultūras norišu (tai skaitā – grāmatniecības vēstures) pētnieku, žurnālistu, stenogrāfu un stenogrāfijas pētnieku, pedagogu un juristu, arī ar dziedinātāja spējām apveltīto Konstantīnu Karuli (1915 -1997). Viņa 100. jubilejai par godu LU Akadēmiskajā bibliotēkā 2015.g. notika konference ar Latvijas vēsturnieku, filologu, juristu, pedagoģijas vēstures speciālistu, sociologu piedalīšanos. Apzinoties K. Karuļa veikuma nozīmību visai Latvijai, ne tikai Latvijas vēsturniekiem, kultūrpētniekiem, valodniekiem, pedagogiem vai žurnālistiem, monogrāfiskā rakstu krājuma autori ir centušies aptvert iespējami plašu tēmu loku, kam saistība ar K. Karuļa ražīgo darbību. Pētnieciski raksti, saliedēti monogrāfiskā pētījumā, ir veltīti K. Karuļa daudzpusīgās darbības izvērtēšanai.

 

 

IZGLĪTĪBA UN AUDZINĀŠANA

Bū Hejlskovs-Elvēns.  Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem. Kā pozitīvi ietekmēt uzvedību? : ceļvedis darbam ar cilvēkiem

Rīga : Velku biedrība, 2017

Sitienu, kodienu, kliedzienu un citu problemātisku uzvedības izpausmju cēlonis bieži ir konkrētajai personai nepiemēroti apkārtējie apstākļi vai nesamērīgu prasību izvirzīšana. Autora svaigā un izglītojošā pieeja sniedz zināšanas par to, kā problēmas cēloņu noteikšana un izpratne var būtiski uzlabot cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem uzvedību.

 

 

Ina Šternfelde.  Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem : metodisks materiāls

Rīga : Pētergailis, [2017]

Roku sīkās muskulatūras attīstīšanai ir liela nozīme gan bērna attīstībā kopumā, gan rakstītprasmes apguvē un runas pilnveidē. Metodiskajā materiālā ir apkopota pieredze darbā ar bērniem, īpašu uzmanību pievēršot pirkstu un delnu vingrinājumiem. Metodiskos ieteikumus, rotaļājoties un darbojoties kopā ar bērnu, var izmantot gan bērna vecāki, gan skolotāji. Materiāls ir sakārtots pa tēmām tā, lai to ikdienas darbā varētu izmantot pirmskolas izglītības skolotāji. Materiāls ir pielāgojams jebkuram bērna vecumam, atbilstoši viņa fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.

 

 

VĒSTURES ZINĀTNE

Nikolass Mirzojevs.  Kā raudzīties uz pasauli

Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017

Pēdējās desmitgadēs cilvēce ir pieredzējusi īstu vizuālo iespaidu eksploziju – mūsu dzīvi arvien vairāk piepilda dažādu izmēru ekrāni. Google Images, Instagram, Pinterest, videospēles, mākslas instalācijas… šī attēlu biežņa ir vienlaikus mulsinoša, atbrīvojoša un biedējoša, jo vērot jauno kultūras vizualitāti nebūt nav tas pats, kas to saprast. Šīs grāmatas nolūks ir ar piemēriem no mākslas, kultūras teorijas un mūsu ikdienas sniegt zinātkāriem nespeciālistiem pārskatu par to, kā vizuālie materiāli veido un iespaido mūsu dzīvi.

 

 

PSIHOLOĢIJA

Gerijs Čepmens, Rendijs Saterns.  5 mīlestības valodas : grāmata vīriešiem

Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists)

Ikvienu vīrieti iedvesmo panākumi darbā, motivē pārvarēti izaicinājumi un iepriecina atzinība no ģimenes un draugiem. Tomēr visvairāk viņš ilgojas no savas mīļotās dzirdēt: “Kopā ar tevi es jūtos mīlēta.” Vīrieti, ja kādu laiku neesi to dzirdējis vai jūti, ka attiecībās nerādi savu labāko sniegumu, šī grāmata ir domāta tieši tev! Šajā grāmatā:
* noskaidrosiet, kādas ir mīlestības valodas;
* uzzināsiet, kura ir jūsu mīlestības valoda;
* identificēsiet, kura ir Viņas mīlestības valoda;
* iemācīsieties skaidri un saprotami izteikties Viņas mīlestības valodā.
Grāmatas ilustrācijas un radošie ieteikumi palīdz labāk izprast mīlestības valodas un atraisa vīrieša potenciālu būt meistaram mīlestības mākslā.

 

 

Gerijs Čepmens, Ross Kempbels.  5 mīlestības valodas bērniem

Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists)

Tagad uzziniet arī sava bērna mīlestības valodu un sāciet sarunāties viņam saprotamā veidā. Izmantojot grāmatu 5 mīlestības valodas bērniem,
* gūsiet priekšstatu par visām piecām mīlestības valodām,
* identificēsiet sava bērna mīlestības valodu,
* varēsiet palīdzēt bērnam veiksmīgāk mācīties,
* iemācīsieties izmantot mīlestības valodas, lai pozitīvi mainītu bērna uzvedību,
* radīsiet pamatu beznosacījuma mīlestībai pret savu bērnu.
Bonuss: praksē pārbaudīti knifiņi veiksmīgai saziņai bērna mīlestības valodās. Atklājiet sava bērna galveno mīlestības valodu. Runājiet tajā! Un baudiet lieliskas attiecības ar savu priecīgo un pašpārliecināto bērnu.

 

 

Totēms un tabu: toreiz un tagad : kolektīvā

Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 (Mārupe : Drukātava)

Kolektīvās monogrāfijas autori pievēršas Zigmunda Freida darbam “Totēms un tabu”, aplūkojot darbu gan tā vēsturiskajā dimensijā, gan mēģinot rast atbildes uz jautājumu par kritikas un interpretācijas ietekmju sfērām un pielietojumu toreiz un tagad.

 

 

SOCIOLOĢIJA

Ģirts Jankovskis, Maija Jankovska.  Being There And Together : media habits of teens in Latvia

Rīga : Creative Media Baltic, 2016

Grāmata “Being There and Together. Media Habits of Teens in Latvia” ir balstīta pētījumā, kura mērķis bija nonākt pie padziļinātas izpratnes par to, kā veidojas tīņu pieredze saskarē ar medijiem, un it sevišķi internetu, kas ir galvenā mediju vide, kurā darbojas pusaudži. Pētījums ir īpašs ar savu starpdisciplināro raksturu, apvienojot kvantitatīvo pieeju (tika veiktas aptaujas ar jauniešiem) ar padziļinātām intervijām un iegūtos datus pakļaujot filozofiskai analīzei, tādējādi atsedzot pusaudžu pieredzes struktūras. Grāmata vēsta par to, kā vispār pusaudži domā vai parasti gan nedomā par medijiem, uztverot to kā pašsaprotamu savu darbību vidi vai rīku savu informatīvo vajadzību nodrošināšanai, kāda ir viņu attieksme pret virtuālo realitāti, kādus uzvedības noteikumus viņi izvirza sev un citiem interneta lietotājiem, kādi estētiskie priekšstati izvirzās priekšplānā viņu spriedumos par internetu un sociālajiem tīkliem, un galvenais – kādā veidā interneta vidē konstituējas viņu kopāesamība ar vienaudžiem un arī pieaugušajiem.

 

 

BIOGRĀFIJA

Niks Vujačičs.  Dzīve bez robežām : uzdrošinies dzīvot neticami labu dzīvi

Rīga : KALA Raksti, 2017

Niks Vujačičs piedzimis bez rokām un kājām, bet dzīvo neatkarīgu, bagātu, piepildītu un “neiedomājami labu” dzīvi, būdams paraugs ikvienam, kas meklē patiesu laimi. Šajā grāmatā viņš uzsver, ka svarīgākais ir atrast dzīves mērķi un nekad nepadoties, lai kādas grūtības stātos ceļā. Niks stāsta par savu emocionālo cīņu bērnībā, pusaudža gados un arī vēlāk. “Ilgu laiku domāju, vai šajā pasaulē vēl kāds ir tāds kā es, un vai manā dzīvē bez sāpju un pazemojumu paciešanas ir vēl arī kāds cits mērķis.” Niks atklāj, ka ticība Dievam ir bijis galvenais viņa spēka avots, un stāsta, ka tad, kad sapratis – viņa misija ir iedvesmot citus cilvēkus tiekties pēc labākas dzīves un labākas pasaules, viņš guvis spēku veidot savu dzīvi tādu, kas sniedz gandarījumu un ir auglīga. Tā ir dzīve, kurai nav ierobežojumu.

 

 

ĢEOGRĀFIJA

Lāsma Gaitniece.  Ciemos uz vilinošākajām Eiropas pilsētām : stāsti par ceļojumiem

[Liepāja : Lāsma Gaitniece], 2015

Stāsti par ceļojumiem. Šajā grāmatā iekļauti apraksti par desmit valstīm Rietumeiropā un Viduseiropā. Vēstījums sākas ar Šveices Konfederāciju un noslēdzas ar Zviedrijas Karalistes galvaspilsētas Stokholmas karakuģa “VASA” muzeja apmeklējumu.

 

 

LOĢIKA

Fenomenoloģija mūsdienu pasaulē = Phenomenology worldwide : kolektīva monogrāfija

Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 (Mārupe : Drukātava)

Kolektīvā monogrāfija aplūko aktualitātes, kas fenomenoloģijas virzienā iznāk priekšplānā 21. gadsimtā dažādās vietās un laikos, tai skaitā Latvijā. Fenomenoloģija pamazām kļūst par plaši sazarotu virzienu, kurā priekšplānā iznāk ķermenis, komunikācija, valoda, zīmes un simboli, sociālā realitāte, estētiskais pārdzīvojums.

 

 

Māra Grīnfelde.  Neredzamā pieredze : Žana Lika Mariona dotības fenomenoloģija : monogrāfija

Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 (Rēzekne : Latgales druka).

Freiburgā kādā priekšlasījumā par fenomenoloģiskās filozofijas tradīciju Ginters Fīgals, raksturojot Huserlu un Heidegeru un acīmredzot domājot par tā brīža situāciju Freiburgas Universitātē, izsakās, ka šodien (t.i. 21. gadsimta sākumā) būtu laiks šo tradīciju atkal atvilināt atpakaļ “pāri’ Reinai”. No Freiburgas puses skatoties, fenomenoloģija tik tiešām ir devusies “pāri Reinai” un, runājot par to šodien, jārunā par ilgu un intensīvu vācu-franču filozofijas dialogu – pārpratumu – atklājumu vēsturi 20. gadsimtā. Viens no pēdējiem (sekvences, nevis gala nozīmē) ievērojamākajiem šī dialoga turpinātājiem ir Žans Liks Marions.

 

 

Uldis,Vēgners.  Tagad. Laika pieredzes filosofija

Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016 (Rēzekne : Latgales druka).

Pagājušais ir tas, kā vairs nav, bet nākošais – tas, kā vēl nav. Bet, ja to abu nav, vai tas nozīmē, ka ir tikai “tagad” un pagājušais un nākošais ir tikai par tik, cik tie ir apzināti tajā? Bet kā ir ar pašu “tagad”? Vilšanās, ko pavada centieni notvert un identificēt “tagad”, var vedināt uz pārdomām, vai “tagad”, kurā apzināmies pagājušo un nākošo, pats pastāv?

 

 

BOTĀNIKA

Austra Āboliņa, Alfons Piterāns, Baiba Bambe.  Latvijas ķērpji un sūnas : taksonu saraksts = Lichens and bryophytes in Latvia : checklist

Daugavpils : Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule” ; Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, 2015 (Rēzekne : Latgales druka).

Monogrāfijā apkopota informācija par Latvijas sūnu un ķērpju taksoniem.

 

 

ZVEJNIECĪBA

Einārs Siliņš.  Copes meistara padomi

Rīga : Jumava, [2017].

Autors daudz laika pavadījis ar makšķeri pie Latvijas ūdeņiem, un rakstot grāmatu, orientējies uz tiem esošajiem vai topošajiem ikdienas vai svētdienas makšķerniekiem, kam ir vēlme ieraudzīt un apjaust jaunas vietas pie mūsu zemes ūdeņiem. Grāmatā ietverti vairāki desmiti ļoti dažādu makšķerēšanas un reizē atpūtas vietu apraksti, noderīgu kā individuāliem copmaņiem, tā kompānijām ar visu ģimeni. Tāpēc grāmata būs labs palīgs kā aizrautīgiem makšķerniekiem, tā arī ikvienam, kam patīk brīvos brīžus pavadīt pie dabas – projām no pilsētas jezgas, turklāt apvienojot tīkamo ar lietderīgo.

 

 

MEDICĪNA

Dīns Ornišs.  Dr. Orniša programma sirds veselībai : vienīgā zinātniski pierādītā programma, kā novērst sirds slimību bez zālēm un operācijas

Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists).

Izmantojot grāmatā sniegtās zināšanas un precīzi izpildot programmas prasības, no sirds slimības var pasargāt lielāko daļu cilvēku. Dr. Ornišs soli pa solim vada lasītāju cauri savai neparastajai programmai, ko valsts mērogā atzinuši pat ASV veselības apdrošinātāji.
Gada garumā īstenojuši Dr. Orniša programmu, lielākā daļa pacientu ziņoja, ka sāpes krūtīs izzudušas, sašaurinājumi artērijās mazinājušies, holesterīna līmenis asinīs pazeminājies un jūtami uzlabojusies sirds apgāde ar asinīm.
Grāmatai ir 3 daļas
1. daļā sniegts pārskats par programmu un tās iespējām, raksturoti sirds slimības un izārstēšanās psiholoģiskie un garīgie aspekti, kā arī izskaidrotas izplatītākās puspatiesības, piemēram, par to, ka olīveļļa un zivju eļļa patiesībā paaugstina holesterīna līmeni.
2. daļā doti praktiski padomi, kā realizēt programmu, piemēram, piedāvātas profilakses un ārstnieciskā diētas, efektīva metode, kā atmest smēķēšanu, instrukcija, kā vingrot, stresa menedžmenta tehnikas, elpošanas un meditācijas vingrinājumi.
3. daļa ir pavārgrāmata ar 150 veselīgu ēdienu receptēm un informāciju par tauku, holesterīna un olbaltumvielu daudzumu, kā arī īpaša ēdienkarte 21 dienai .

 

 

Dadlijs Sets Danofs.  Vīriešu seksuālā veselība : kā vīrieši var saglabāt veselību un vitalitāti jebkurā vecumā

Rīga : J.L.V., 2017.

Praktiski, droši un saprātīgi padomi vīriešiem un sievietēm par vīriešu seksuālo veselību. Ieteikumi veselīgai un aktīvai dzimumdzīvei jebkurā vecumā..

 

 

   Ieteikt Twitter   Ieteikt Facebook